Page 111 - Defterdar Dijital
P. 111

Defterdarlık       Büyük umutlarla başlatılan bu sistemin ve genellikle beylerbeyi pâyesiyle tayin
       gereken gelir artışını sağlayamaması edilen bir paşanın uhdesine verilerek ve
       Devlet’i yeni arayışlara yöneltmiştir. As- bu paşanın da eyalet Valilerinin yetkileri-
       lında daha önceki dönemlerde de dene- ne haiz bir biçimde görevlendirilmesi an-
       nen iltizâm usulüyle mukataa işletilmesi lamına gelmektedir. Bu şekilde atanan
       yöntemi, dönemin ıslahat layihalarında muhassıl, sorumluluğunda olan bu mu-
       üzerinde çekince ile durulan bir konu ol- kataaları kendisine yakın kişilere mâlikâ-
           15
       muştur. Örneğin, Lütfî Paşa bu hususla ne ve iltizam olarak dağıtabilmektedir.
       ilgili olarak “.....ve mukataatı iltizamdan
       ise emaneten eyü kimseneye virmek ev- Halil İnalcık muhassıl kavramının ge-
       lâdır. Amma Sadr-ı âzâm ile başdefter- lişimini şöyle açıklamaktadır : “...XVI.
       dar mîrîye evlâ olan ile amel eyleyeler ve  yüzyılın son çeyreğinde maliye alanında-
              16
       ma’kul odur...” sözleriyle emanet usû- ki yetkileri üzerlerine alan muhassıllar
       lünün uygulanması gerektiğine dikkat  (vergi toplayıcıları) sadece eyalet yöneti-
       çekmiştir. Aydın Muhassıllığı da işte bu  cilerinden daha az olmakla birlikte eyalet
       süreç içinde teşkil edilmiştir. Muhassıl- yönetiminde geniş yetkiler kazanmışlar-
       lığın kurulmasıyla Sancakbeylerinin ve  dır. Eyalet defterdarlarının eski görevle-
       bâzı dirlik sahiplerinin tasarruflarında  rini yerine getiren fakat daha büyük bir
       bulunan bir kısım mîrî mukataalar mu- yetkiyle donatılan muhassıllar, Devlet
       hassıllığa bağlanmış ve siyasî coğrafya  hazinesinin kontrolü altında olan mîrî
       üzerinde, sınırlara bağlı kalmaksızın, bir  mukataalardan eyalet gelirlerinin toplan-
       mâli ünite tanzim şeklinde edilmiştir.  masından sorumluydular. Buna ek ola-
       Bu açıdan bakıldığında Aydın, Saruhan,  rak Sancakbeyi haslarını ilgilendiren ge-
       Menteşe, Sultanönü ve Teke Sancakla- leneksel gelirler şimdilik Eyalet hazinesi
       rından bir kısım mîrî mukataalar Aydın  mukataalarına tahsil edilmiş ve muhas-
       Muhassıllığı’na bağlanmıştır. Aydın mu- sılların kontrolleri altına alınmıştır. Savaş
                    17
       hassılları, tasarruf etmekte bulundukları  dönemi boyunca 1593 ve 1610 arasındaki
       bu kadar geniş bir bölgeyi, mütesellimler  ayaklanma ve eyaletin güttüğü politika
       tayin etmek suretiyle idare etmekteydiler  Valilerin gücünü zayıflatıp onları fakirleş-
       ki, gerek Saruhan ve de gerekse Menteşe  tirirken, muhassılların gücünü artırmış
                                             20
       sancaklarına tayin etmiş oldukları birçok  ve geniş uygulama alanları bulmuştur.
       mütesellim Çağatay Uluçay tarafından  Muhassılların görev ve imtiyazları sadece
       zikredilmiştir. 18           eskiden defterdara ait görevlerin yapıl-
                           masıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda
       Tarih-i Sami ve Şakir ve Subhi bu konuyla muhassıllar mültezim (vergi toplayıcı) ve  Muhassıllar, Devlet
       ilgili olarak: “ ....Aydın Muhassıllığı ol ha- mütesellimler (vekil) aracılığıyla yetkileri- adına mirî mukataa-
                                              ları kontrol etmenin
       valinin zabt ve rabt ve hıfz ve hırasetine ni kullanan güvenilir bir askerî komutan  dışında bölgedeki
       kâdir olacak vüzerâ mirimiranlara tefviz da oluyordu. Paşa rütbesiyle atanan bu  asayişsizliğin gideril-
                19
       oluna gelmekle....”  şeklinde bir ifade muhassıllar ayrıca eyalet Valilerinin bazı  mesi hususunda da
       kullanmaktadır.            yetki ve sorumluluklarını da üzerlerine  yetkiliydiler. Örneğin,
                           almışlardır. Sonuçta, XVIII. yüzyılın ikinci  Abdullah Paşa’nın
       Bu saydıklarımız gibi bir çok tanımlama- yarısı boyunca bazı bölgelerde bu alan- çevre kadılara, bu
       larla karşılaşılsa da incelediğimiz dö- larda hizmet vermek için oluşturulan ilk  hususla ilgili olarak
       neme ait yani, XVII yüzyılın sonu ile XVIII.  görevli tipi olan muhassılların ayanlar  göndermiş olduğu bir-
                                              çok buyruldu Manisa
       yüzyılın ortalarında, muhassıllık yönetimi  arasından atandığı ve bu uygulamanın  Şer’iyye sicillerinde
       eyaletin birden fazla sancağı içerisindeki  yerel ayanların Valilik yetkilerine sahip  bulunmaktadır. Çağa-
       bazı mukataaların muhasıllık idaresi al- olmasında bir basamak teşkil ettiği bilin- tay Uluçay da eserinde
       tında toplanarak gelirlerinin vezir rütbesi  mektedir.” 21          bunlardan bazılarını
                                              yayımlamıştır.
                               109
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116