Page 110 - Defterdar Dijital
P. 110

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu
                   Bir de Sancakta Devlete ait mal ve emlâk vardı. ve şu bilgileri vermektedir: “Arapça tahsil
                   Bu hususta, Saruhan ve Aydın birleştirilerek, bir edici demek olan muhassıl Osmanlı Dev-
                   muhassıllık addedilmiş; bazen de bunlara, Sığla,  leti’nin teşekkülünden evvelki Anadolu
                   Menteşe, Hamit, Teke, hülâsa bütün Anadolu  Selçukîleri’nde de o suretle kullanılmış-
                   sancakları ilâve edilerek “Aydın, Saruhan ve te- tır. Tanzimat’a gelinceye kadar Suriye,
                   vabi sancakları muhassıllığı” adı verilmişti. Mu- Halep, Bağdat, Basra, Musul eyaletleriy-
                   hassıl Paşa Aydın’da oturur; hükûmete ait mal  le Cebel- i Lübnan mutasarrıflığından ve
                   ve mülkün gelir ve rüsûmunu kendisi veyahut da
                   şehir ve kasabaların tanınmış adamları vasıta- Mal-ı Maktu’ alınan Sisam Adası’yla Ay-
                   sıyla toplardı.” 8          naroz yarımadasından ve halkı vergi adı
                                      altındaki tekâlif ile mükellef olmayan Hi-
                   Burada bahsedilen “şehir ve kasabaların caz ile Girit ve Taşoz adalarından ve iktaat
                   tanınmış adamları” elde ettikleri yüzdelik dairesine sonradan ilhak edilen Trablus-
                   ve diğer gelirlerle çok geçmeden büyük garb ve Bingazi Eyaletleriyle Yemen vilâ-
                   birer âyân haline geleceklerdir. Muhassıl yetinden ve İstanbul ve Bilâd-ı Selâseden
                   adına tahsildarlık yapan bu adamlar bir başka Rumeli ve Anadolu’da ve sayı-
                   süre sonra iltizamlara talip olmaya baş- lanlardan gayrı adalarda sâkin bulunan
                   layacaklardır. İçlerinden bazıları aradan halktan cizye, âşâr, ağnam, imdâdiye-i
                   yüz yıl geçmeden muhassıl vekili hatta seferiye, imdâdiye-i hazeriye, iane-i ciha-
                   muhassıl olacaklardır. Oysa ilk ortaya diye, sâlâriye, mukabele, harc-ı ferman,
          İsmail Hakkı Uzun- çıktığında Muhassıl olmak hiç de o kadar harc-ı baha, bedel-i nüzul, âvârız, iane-i
          çarşılı’nın, İzzî Tari-
          hi’nden aktardığı bil- kolay değildi. Paşa rütbeli, tercihen bey- hükkâmiye, bedel-i mübaşiriye, hüdda-
          gilere göre; bir eyalet,  lerbeyi pâyeli olmak zorunluydu. miye, muhziriye, serbestiye, konak, is-
          muhassıllık itibariyle                  penç, mürûr ve ubur ve sâire nâmlariyle
           herhangi bir vezire  Bir eyaletin veya sancağın başkentteki  bir takım vergiler alınır ve bunlar timar
          verilirse o vezir orayı muhasebe defterlerinde kayıtlı, belirli  ve zeamet sahiplerine, Vâli, mütesellim
           maliyece mukayyet vergilerini, yani “rüsum bedeli” ile “mâl-ı
          bedeli üzerinden alır  mukayyed”ini toplayıp zamanında ha- ve voyvodalar tarafından aynen veya be-
           ve sonra kendisi de  zineye ödemek şartıyla vezir veya Bey- delen tarh ve tahsil olunurdu.” 11
          parça parça rüsûmu-
          nu iltizama verirdi. 12 lerbeyilerinden birisine verilmesi usulü Osmanlı topraklarında uygulanan timar
                   “ber vech-i Muhassıllık” olarak adlandı- sistemi bünyesinde, bazen büyük mik-
                        9
          Musa Çadırcı ise “Mu- rılmaktaydı.  Bunun mukataadan farkı, tarlardaki gelir kaynakları, haslar kapsa-
          hassıllık” kurumunun  verginin tahsil ve tediyesinin doğrudan mında değerlendirilmiştir. Ancak, özel-
           klâsik dönemdeki  doğruya idarî âmirin iltizamına verilmesi- likle XVII. Yüzyıl’da görülmeye başlanan
            anlamını şöyle
          tanımlamaktadır: “... dir. Bir yere ber vech-i muhassıllık sahip hazine gelirlerindeki azalmaya karşı bazı
          Muhassıllık bir eyalet  olan kimse, daima kendi menfaatini de önlemler alınması ve yeni uygulamala-
          veya sancağın gelirini, gözettiğinden halktan mümkün olduğu rın hayata geçirilmesi düşünülmüştür.
           hasılatını toplamak kadar fazla vergi toplamaya ve Devlet’e Bunlar arasında ilk sırayı mâlikâne –
          demektir. Başlangıç- ait olanı ödedikten sonra aradaki farktan mukataa sistemi almıştır. Osmanlı Dev-
           ta geliri doğrudan  faydalanmaya çalıştığı için bu son derece let gelirlerinin en önemli birimlerinden
           doğruya Padişah’a
            ait olan hasların  zararlı ve halkın soyulmasına sebep olan olan mukataalar bazı kalemler altında
          yönetiminde görevli bir usuldü. Böyle bir vazifeye sahip olana toplanmıştı. Bunlardan biri olan Cedide-i
          kimse iken, sonraları muhassıl denirdi. 10       Sâni Kalemi’ne bağlı mukataalar 1580
           tıpkı mutasarrıflık                  yılından itibaren görülmektedir. Bunlar,
          gibi bir eyalet bazen Mehmet Zeki Pakalın, muhassıl kavra- Aydın, Muğla, Manisa, Kütahya, Balıkesir
          de sancağın hem yö- mını: “Devlete ait vergi ve resimleri tah-
          neticiliğini yapan hem  sil ile mükellef olan memurlar hakkında  ve çevrelerinde bulunan ve 2. ve 3. tertip
          de hasılatını toplayan                  Havass-ı Hümayûn’a dâhil edilen muka-
                 13 kullanılan bir tâbir” olarak tanımlamakta
             kimsedir.”                    taalardı. 14

                               108
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115