Page 11 - Defterdar Dijital
P. 11

Takdim
              Osmanlı Devlet İdaresi Sultan I. Murad (1362-1389) zamanında küçük bir beylik idaresinden
           sultanlık idaresi şekline dönüşmüştür. Devletin sahip olduğu topraklar 95.000 kilometrekareden 500.000
           kilometrekareye kadar genişlemekle kalmamış, devletin kurum ve kuruluşları bu dönemde teşekkül etmiştir.
            Osmanlı Devleti Avrupa’da topraklarını genişletirken aynı zamanda başkentini de Edirne’ye taşımıştır.
            Vezirlerin ve Divan üyelerinin sayısı arttırılmıştır. Genel kabul gören görüşe göre devletin malî bünyesi
            ortaya çıkartılmış, ilk bütçe yapılmış ve Defterdarlık Müessesesi bu dönemde oluşturulmuştur. Çağının en
            ileri profesyonel askerî organizasyonu olan Yeniçeri ocağı da bu dönemde kurulmuştur. Sultan I. Murad,
            devlet hazinesi ve mali teşkilatının yönetimini Defterdar’a vermiştir. Bu dönemde I. Murad adına kesilmiş
            olan gümüş ve bakır sikkelerde kendi ad ve unvanı kullanılmıştır. Bazı kaynaklara göre, bu Osmanlıların
           İlhanlılara olan bağımlılığının sona erdiğini göstermektedir. Böylece Sultan unvanı ilk kez Sultan I. Murad
            zamanında kullanılmıştır. Şunu kabul etmek lazım ki Sultan I. Murad, devletin kurum ve kuruluşlarının
             çekirdeğini teşekkül ettirmiş, Fatih Sultan Mehmed Han ise, Kanunname-i Ali Osmani ile ilk yazılı
                 anayasayı çıkarmış ve devletin kurum ve kuruluşlarını yazılı hale getirmiştir.


             ultan I. Murad’ın defterdarlık dâhil devletin hizmet vermiştir. Bu binada da çıkan yangından
             yeni kurum ve kuruluşlarını başkent Bursa sonra defterdarlık binası şu anki kullanılan binaya
           Siken mi teşekkül ettirdiği yoksa Edirne baş- taşınmıştır.
           kent olduktan sonra mı teşekkül ettirdiği konusun- Bu çalışmada Devleti Âli Osmani içerisinde Def-
           da tam bir bilgiye sahip değiliz.
                                terdarlık müessesesinin oluşumu, gelişimi, tarihi
           Sadaret makamına Bâb-ı Âli denirken Defterdarlık süreci, devlet bürokrasisi ve protokolü içerisinde-
           Makamı’nın bulunduğu yere de Bâb-ı Defteri denil- ki yeri, defterdarlık perspektifinden devletin mülki
           diği kayıtlarda geçmektedir. Defterdarlığın sarayın idare sistemi ve yapılan ıslahat çalışmaları, İstan-
           içinde, yakınında, zaman içerisinde de Bâb-ı Âli’nin bul’daki defterdar camileri ve mahalleleri, Defter-
           yakınında teşekkül ettiği bilinmektedir. Bilinen ilk darlar tarafından yaptırılan medrese, çeşme ve
           defterdarlık binası batılı gravürlerde resmine rast- sebil yapıları gibi birçok konu işlenmiştir. Bu eser
           ladığımız, yangın nedeniyle yok olan ve şu an temel- günümüzün en kadim yaşayan kuruluşu olan Def-
           leri kalan Topkapı Sarayının adalet kulesinin sol terdarlık kurumunun geçmişine ışık tutmak ve bu
           tarafında ki 13. sütundan sonra gelen, iki pencereli konuda kalıcı bir eser neşretmek amacıyla yayına
           bir yapıdır. Daha sonra sarayın birinci avlusundan hazırlanmıştır.
           ikinci avlusuna geçmeden önce Bâb-ı Selam Ka- En Kadim devlet kurumumuz olan Defterdarlık
           pısı’nın (Kuleli Kapıların) sol tarafında müstakil bir
           bina şeklinde gravürlerde görünen binanın defter- müessesesinin günümüze olan tarih serüvenini
                                tarihi belgeler ışığında ve akademik bir bakış açı-
           darlık binası olarak sonraki dönemlerde kullanıldı-
           ğı bilinmektedir. Maalesef bu binanın da yangınlar  sıyla sunan bu kitap, bir arşiv eseri olarak yarınlara
                                kalacak önemli bir kaynak olacaktır. Yapılan çalış-
           nedeniyle sadece temelleri ve o dönemde çizilmiş
           gravürleri günümüze ulaşabilmiştir. Söz konu- mada daha önce gün yüzüne çıkmamış birçok yeni
                                bilgi, belge ve fotoğrafın gün yüzüne çıkması bakı-
           su binanın içerisinde yer aldığı tahmin edilen yine
           batılı gravürlerde rastladığımız kalem odası, açık  mından da bu alanda daha sonra yapılacak diğer
                                çalışmalara örnek teşkil edecektir.
           ofis çalışma ortamının ilk örneğini oluşturmakta
           olup bu binanın içerisini göstermektedir. Binanın Bu eserin yayınlanmasında büyük emeği geçen
           tamamı yangınla yok olunca Ayasofya ile Topkapı ve bu eserin editörlüğünü yapan Sayın Süleyman
           Sarayı arasında günümüzde harabe halinde bulu- Faruk Göncüoğlu’na, bu eserde araştırmaları ya-
           nan darphane binasının içerisinde bir bölüm def- yınlanan yazarlara, Devlet Arşivleri Genel Müdür
           terdarlık olarak kullanılmıştır. Tanzimat’tan sonra Yardımcısı Durali Gürağaç’a, Osmanlı Arşivleri Da-
           defterdarlık binası Cağaloğlu’nda Bâb-ı Âli’nin ya- ire Başkanlığı Araştırmacısı Cevat Ekici’ye, Mimar
           nında bugün AFAD binası olarak kullanılan binanın Ressam Cemal Akyıldız’a, içten gayretleri ve özve-
           yerinde yer alan binada faaliyetine devam etmiştir. rileriyle bu çalışmanın ortaya çıkmasında yardım-
           Bu binanın da yangınla yok olmasından sonra bu- larını esirgemeyen İstanbul Defterdar Yardımcıla-
           gün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak kullanı- rına ve tüm emeği geçenlere özellikle teşekkürü
           lan bina 1970’lere kadar defterdarlık binası olarak bir borç biliyorum.
                                            Fahrettin ÖZDEMİRCİ
                                             İstanbul Defterdarı
                                                   2016
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16