Page 109 - Defterdar Dijital
P. 109

Defterdarlık

       Celâli Ayaklanmalarından sonra özellikle Ana-
       dolu’da hiçbir şey eskisi gibi değildi. Mühimme      yılında Aydın Sancağı’nda Tire Kazası
       kayıtlarında durumun ne noktaya geldiği ile ilgili     ve bu kazaya bağlı köylere isabet eden
       sayısız örnek vardır. Evail Zilkade 1103/Tem-       toplam 2049 guruşluk imdad- ı hazeriye
       muz sonları 1692’de Aydın Muhassılı Seyyid Ah-       Anadolu Valisince toplanmıştı .6
       med ve Aydın, Saruhan, Sığla, Menteşe, Hamid,       Osmanlı idarî yapılanması ile ilgili yapıl-
       Kütahya, Teke ve Tevabihu sancakların kadılarına      mış bilimsel bir çalışmada da 1149/1736
       yollanan hükümde; muhassılın görevli olduğu livâ      yılında Anadolu Eyaleti’ni oluşturan Ay-
       ve kazaların mîrî tahsildarlarına kazalarda halka     dın, Saruhan ve Menteşe sancaklarının
       zulmeden bölükbaşıların görevlerini yapmaları-       Anadolu Valiliğinden ayrılarak Mora ve
       nı engelledikleri, katl ve yağma ile defterlerine     Anadolu muhafızlığı karşılığında Vezir
       el koydukları, ayrıca kaza reayasının da vilayet      Ahmed Paşa’nın tasarrufuna bırakıldığını
                                     görüyoruz.
                                          7
       ayanlarına güveninin kalmadığı, avârız ve nüzûl
       gelirlerinin toplanamadığı anlatılmaktadır. Bu gibi    “Saruhan Sancağı’nın mutasarrıftan başka daha
       kişilerin cezalandırılması hükümde hitap edilen      birçok paşalarla alâkası vardı. Anadolu Beyler-
       görevlilerden istenmekteydi. Malî sıkıntılar,       beyliği’ne tâbi bir sancak olduğundan, bu beyler-
                       4
                                     beyinin de sancak üzerinde teftiş hakkı olduğu
       paranın giderek değer kaybetmesi de bir türlü ön-     gibi, sancaktaki bazı dirlikler de beylerbeyinin
       lenemiyordu. Bu ortam içinde yeni bir uygulama       hassından olduğu için sık sık beylerbeyi ve adam-
       gündeme geldi. Eyaleti oluşturan sancaklarda, üst     ları buraya (Saruhan’a) uğramakta idiler.
       üste konmuş şeffaf iki ayrı idarî-mâli sistem harita-

       sı oluşturuluyordu bir bakıma. Eski sistem, timar
       sancakbeyleri, beylerbeyleri ile devam ederken;
       bir taraftan voyvoda ve muhassıllar yeni sistemin
       aktörleri olarak ortaya çıkıyorlardı.


         Muhassıl-ı Emvâl  Burada kesin bir yetki paylaşımı söz ko-
          çok yeni bir kav- nusudur. Aynı sancak içeresindeki tımar
          ram olmasa da sistemine bağlı tasarruflar üzerinde ve
         taşıdığı anlam ve  sadece eyalet valisine ayrılan bazı gelir
         getirilen yeni yetki  kalemlerinde eyalet valisinin sözü geçer-
          görev ve sorum-
         luluklarla apayrı  ken mirî mukataalar muhassıllar tarafın-
          bir gücün ifadesi dan kontrol edilmektedir. Örneğin; Gur-
         oluyordu. Özetle; re Safer 1112/18 Temmuz 1700 yılında
          XVII. yüzyılda  Anadolu Valilerine devriye ve kaftan baha
         başlayan yeni Os- karşılığında tayin edilen haslar arasın-
          manlı idarî-malî
          sisteminin ikili  da Kütahya Danişmedlü, Kütahya, Teke,
          bir yönü olduğu  Hamid Livaları mabeyn züema ve erbab-ı
                          5
          anlaşılacaktır. tımar gelirleri vardı.  Yine 1134/1721- 22
                                       Belge 1: Polat Ahmed Paşa’ya Aydın ve Saruhan
                                     Muhassıllığının verildiğini gösteren Sancak tevcih defteri.
                                     Defterdeki kayda göre 5 Şevval 1148 tarihinde Polat Ah-
                                     med Paşa Aydın ve Saruhan Muhassılı olmuştur. B.O.A.,
                                      A.RSK 121, GS No: 121 Sayılı Sancak tevcih defteri.
                               107
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114