Page 108 - Defterdar Dijital
P. 108

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu                   Bu çalışma XVII ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı İdarî-Mâli sistemindeki
                  büyük dönüşümün izlerinin arandığı Aydın Muhassıllığı üzerine yıllar süren
                   araştırmalarımızın bir ürünüdür. Söz konusu dönem, Celalî isyanlarıyla
                  çalkalanan ve özellikle de 1683 Viyana kuşatması sonrası büyük iktisadî
                  yorgunluğa düşen devlet kurumlarının yeniden yapılandırılmaya çalışıldı-
                  ğı, vergilendirme sisteminde büyük değişikliklerin yaşandığı, mevcut devlet
                 gelirlerinin artırılması için çarelerin arandığı ve yeni idarî-mâli yapıyı kuracak
                 yönetim kademelerinin oluşturulduğu bir devirdir. Bu yönetim kademelerinde
                  yer alacak görevliler genellikle devlet tecrübesi olan ve özellikle de mâlî düzeni
                  iyi bilen kişilerden seçilmişlerdir. Dolayısıyla, yeni mâlî düzenin görevlileri,
                   defterdarlık yapmış veya maliye teşkilâtında üst düzey görevlere gelmiş
                            memurlar arasından seçilmişlerdir.
                      smanlı Devleti’nde klasik mâlî ya- anlamına gelmemektedir. Devlet gelişimi
                      pının dış ve iç etkenlerce değişmek süreci, sivri doruklardan ve derin vadiler-
                  Odurumunda kalması üzerine dev-     den geçerek ilerlemiş ama varılan sonuç
                  let adamlarının aldığı önlemler sonucu farklı bir merkezileşme tarzı olmuştur.
                                                        1
                  ortaya çıkan ve kendisine ait bir hiyerar- İşte bu uygulamalardan ve örneklerden
                  şisi bulunan Muhassıllık teşkilatının te- biri de Osmanlı Devleti’nin bazı sancak-
                  meli oluşturulurken defterdarlar önemli larda uygulamaya soktuğu muhassıllık
                  bir rol üstlenmişlerdir. Muhassıllık Aydın, yönetimi idi. Timar sistemi çözülürken bı-
                                                  2
                  Mora, Kıbrıs, Canik ve Halep gibi bölge- raktığı boşlukları, mukataa -iltizâm sis-
                  lerde uygulanmışsa da çalışmamız Aydın temi doldurmaya çalışıyordu. Boş kalan
                  ve Saruhan üzerine odaklandığı ve diğer ya da Havâss-ı Hümâyûna dönüştürülen,
                  Muhassıllıklar konusunda henüz ayrıntılı yani dirlik özelliklerini kaybedip has halini
                  araştırmalar yapılmadığı için konuya bu alan timarlar, büyük mukataalar oluştu-
                  çerçeveden bakacağız.          rularak iltizama veriliyordu. Bunların ba-

                  Hem merkeziyetçi olmak hem de yerel  zıları o denli büyümüştü ki, idare edebil-
            XVII. ve XVIII.  yöneticilere geniş yetkiler dağıtılması bir  mek için sadece uzaktan kontrol etmek
          yüzyıllarda yeni bir  çelişki gibi görülse de yeni dönemin kaçı- yeterli olmuyordu. Bu büyük mukataalar
          dünya düzeni oluşu-                   çoğunlukla padişah ve ailesine ait hasları
         yordu. Avrupa, coğrafî  nılmaz bir sonucuydu. Elbette her yeni dö- besliyordu. Bu hasların denetlenebilmesi
          keşifler çağında yeni  nem her yeni uygulama birçok hatayı da  için yeni bir mekanizmaya ihtiyaç duyu-
          bir ekonomik atılım beraberinde getirebiliyordu. Ancak, bü-
         yaşıyor, altın ve gümüş yük bir devlet tecrübesine sahip olan Os- lacağı kesindi. Bu hasların statüleri za-
         birikimi hızla artıyordu.  manlı yöneticileri hatalarından ders aldı- man zaman değişikliğe de uğramaktaydı.
         Osmanlı Devleti’nde ise,  lar; zaman içinde bazı uygulamalarından  Örneğin; Aydın ve Sığla Sancaklarındaki
         bu dönemde Padişah ve                   taşra yöneticilerin tasarrufunda bulunan
         merkezî idarenin aynı  vazgeçtiler, yararlı gördüklerini de sür- haslar 1572-1573 yıllarından sonra im-
         anda farklı idari-mali dürdüler. Her ne kadar gelenekçilik üze-
         uygulamalar denedik- rine kurulu bir ekonomik düzeni olduğu  paratorluk haslarına eklenmiş ve iltizâm
          leri, hem yerel âyân  söylense de Osmanlı Devleti de değişime  usulüyle tasarruf edilmeye başlanmış-
          ve eşraftan kişilerden  uyum sağlamak için kurumlarını yenili- tı. Ancak bu büyük gelirlere sahip olan
         yetkiler verdikleri, hem                 hasları tasarruf edecek eminler, hasların
         de iktidarlarını merkezi- yor, sistemini gözden geçiriyor, çürümüş,  Kaza dairelerine bölünmesine rağmen
        leştirmek için uğraştıkla- bozulmuş yapıları yenileriyle değiştiriyor- bulunamamaktaydı.
                                               3
           rı görülmektedir. du. Bu değişiklikler devletin zayıf düştüğü                               106
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113