Page 104 - Defterdar Dijital
P. 104

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


         BİBLİYOGRAFYA                   DİPNOTLAR


           1. Arşiv Kaynakları               1. Tayyip GÖKBİLGİN, “Kara Üveys Paşa’nın Budin Beylerbeyliği”, İstanbul
           Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi:         Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Cilt II, Sayı 3-4, İstanbul,
           a. Vakfiye , Ramazan Paşa Vakfı, 1003/1595, Defter no: 605,  1952, s. 18.
           Sayfa no:256 , sıra no:344            2. Mehmet Zeki PAKALIN, Maliye Teşkilatı Tarihi(1442-1930), Maliye
           b. İstanbul Müftülüğü, Evkf_Mufettıslıgı- 00775.00086 Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayınları, Ankara, 1978, s.157.
           Başbakanlık Osmanlı Arşivi:           3. A.g.e., s.157-158.
           a. TS.MA.d, 7079, 868 Z 29            4. A.g.e., s. 158-160.
           b. HAT 1449-22-1187 Za 8             5. a.g.e., s.158.
           c. HAT 1500-00026-002-01-1225 Ra 27       6. Prof.Dr.Mehmet İBŞİRLİ, Tarih-i Selaniki- Selaniki Mustafa Efendi, cilt I,
           d. Ev.d. 11054-1255 R 15             TTK yayınları, Ankara,1999, s.139-140.
           e. C.MF. 126-6252-12 R 1207           7. Pakalın, s.162.
           2. Basılı Kaynaklar               8. Pakalın, s.165.
           a. AKBAYAR Nuri, Sicill-i Osmani- Mehmed Süreyya, Tarih Vakfı Yurt  9. Pakalın, s.167.
           Yayınları, İstanbul, 1996            10. Prof.Dr.Bekir Sıtkı BAYKAL, Peçevi Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları,
           b. BAYKAL Prof.Dr.Bekir Sıtkı, Peçevi Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları,  Ankara, 1982, cilt II, s. 6.
           Ankara, 1982, cilt II              11. Hadikatül Cevami: Cami bahçeleri anlamına gelen, Hafız Hüseyin
           c. CANATAR Doç.Dr.Mehmet, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri (1600  Ayvansarâyî Efendi’nin İstanbul Camileri’ni anlattığı, 1768 yılında
           tarihli), İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 2004 tamamlanmış kitaptır.
           d. ÇABUK Dr.Vahid, Solakzade Mehmed Hemdemi Çelebi Solakzade Tarihi,  12. Sicill-i Osmani: Mehmed Süreyya tarafından 1893-1897 yılları arasında
           Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt II, Ankara, 1989 kaleme alınan Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 20. yüzyılın başına kadar
           e. GÖKBEL Asaf, ŞÖLENHikmet, Aydın İli Tarihi, Ahmet İhsan Basımevi,  yaşamış kadın ve erkek meşhur 17.000 kişi hakkında bilgi veren eserdir.
           İstanbul, 1936                  13. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ
           f. GÖKBİLGİN Tayyip, “Kara Üveys Paşa’nın Budin Beylerbeyliği”, İstanbul  ve Eserleri, Aptullah Kuran, “Mimar Sinan’ın Camileri”, Ankara,
           Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Cilt II, Sayı 3-4, İstanbul, 1952 1988,Cilt I-II, s.175.
           g. İBŞİRLİ Prof.Dr.Mehmet, Tarih-i Selaniki- Selaniki Mustafa Efendi, cilt I,  14. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Hocapaşa Maddesi, İstanbul,
           TTK yayınları, Ankara,1999            1998, cilt XVIII, s. 193).
           h. PAKALIN Mehmet Zeki, Maliye Teşkilatı Tarihi(1442-1930), Maliye  15. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, İstanbul Müftülüğü - Evkf_Mufettıslıgı-
           Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayınları, Ankara, 1978 00775.00086.
           i. SABIRLI Tijen, Vakfiyesi ve Muhasebe Kayıtları Işığında Nurbanu Atik  16. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, TS.MA.d, 7079, 868 Z 29.
           Valide Sultan Vakfı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2012 17. Nuri AKBAYAR, Sicill-i Osmani- Mehmed Süreyya, Tarih Vakfı Yurt
           j. SELANİKİ Mustafa Ali, Tarih-i Selaniki, University Of Toronto Lıbrary, DR  Yayınları, İstanbul, 1996, s. 1645.
           511, S35 1864, İstanbul, Matbaa-i Amire     18. Doç.Dr.Mehmet CANATAR, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri(1600
           k. YEDİYILDIZ Bahaeddin, XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi  tarihli), İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 2004.
           Bir Sosyal Tarih İncelemesi, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, Ankara, 2003 19. A.g.e., s. 71.
                                   20. A.g.e., s. 72.
                                   21. A.g.e., s.XV.
                                   22. Pakalın, s. 161.
                                   23. Asaf GÖKBEL,Hikmet ŞÖLEN, Aydın İli Tarihi, Ahmet İhsan Basımevi,
                                   İstanbul, 1936 s.147.
                                   24. BOA, HAT 1449-22-1187 Za 8 , HAT 1500-00026-002-01,01510-
                                   26-1225-1225 Ra 27.
                                   25. BOA, Ev.d. 11054-1255 R 15.
                                   26. BOA, C.MF. 126-6252-12 R 1207.
                                   27. Pakalın, s.190.
                                   28. Selaniki, s. 231.
                                   29. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 605 nolu defterin 256. Sayfa 344.
                                   sırasında kayıtlı Güzelhisar’da “Ramazan Paşa Vakfı” na ait 1003 tarihli
                                   vakfiye.
                                   30. Cerib:1.366,0416 metrekareye eşit alan ölçüsü birimi.
                                   31. Mütevelli: Vakfın işlerini ve çıkarlarını şeri hükümler ve vakfiyye şartları
                                   çerçevesinde idare ve gözetmek için tayin edilen kişi.
                                   32. Câbi: cizye , haraç ve vakıf vergilerini toplayan kişi.
                                   33. Cüzhan: Vakıf şartlarına göre camide belirlenen vakitlerde cüz okumakla
                                   görevli kişi.
                                   34. Mülkhan-Yasinhan: Vakıf şartlarına göre belirlenen vakitlerde “Mülk” ve
                                   “Yasin” surelerini okumakla görevli kişi.
                                   35. Hafız-ı kütüb: vakıflarda vakfedilen kitapları korumakla sorumlu kişi.
                                   36. Vakfedilen kitaplar: 1.Elimamü’l Hümam Şeyh_i Meşayihi’l İslam,
                                   Ebussuud Efendi(4 cilt), 2.Kadı Beyzavi Tefsiri (2 cilt),3. Sadrüşşeria (1.cilt),
                                   4. Fetava-i Kadıhan(1 cilt), 5. Cami’u’l Fusuleyn (2 cilt), 6. Hulasatü’l
                                   Feteva(1 cilt),7. Fevaid(1 cilt),8. İhya-ı Ulumuddin (2 cilt),9. Adâbü’l-Mürîd
                                   ve Zuhru’l Âbidīn(1 cilt), Lugat-ı Ahteri (1 cilt).
                                   37. Bevvab: Vakfa ait birimlerin kapısını açıp kapayan kişi.
                                   38. Meremmetçi: tamir işlerini yapan görevli.                               102
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109