Page 102 - Defterdar Dijital
P. 102

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Bu miktar toplam harcamaları gösterme-  önemli bir istihdam alanı meydana getirdiği
            mekle birlikte vakfın gelirleri hakkında bazı göz önüne alınırsa Güzelcehisar için yüklü
            fikirlere sahip olunmasını sağlar. Ancak yu- bir geliri olduğu söylenebilir.
            karıda da belirtildiği gibi asıl verilere ancak
            ayrıntılı muhasebe defterleri incelendikten  Güzelcehisar arşiv evrakının bir kısmında
            sonra ulaşılabilir.           “Güzelhisar” olarak geçmektedir. O devirde
                                 şehir merkezine muhtemelen beş on kilo-
            Vakfın kuruluşunda nakit olarak kasaya metre uzaklıkta olan kasabada vakıf eser-
            konulan miktar olan 11000 dirhemin %15 leri sayesinde yeni mahalleler oluşmuştur.
            rıbh ile işletileceği şartlar arasındadır. Bu Şu anda ise Aydın merkezinde kalan kasa-
            miktarın nasıl kullanıldığı ve getirisinin ne ba “Güzelhisar Mahallesi” olarak adlandı-
            olduğuna dair de muhasebe defterlerine rılmaktadır. Ayrıca şehirde Üveys Paşa’nın
            ihtiyaç duyulduğundan net bir rakam ifade isminden mülhem “Veysi Paşa Mahallesi”
            edilememektedir.             ile “Ramazan Paşa” mahallesi mevcuttur.
                                 Ramazan Paşa’nın köprü yaptırdığını ifa-
            Vakfın akarları ve temel harcamaları dikka- de ettiği ve tamirine dikkat edilmesini şart
            te alındığında orta büyüklükte bir vakıf gö- koştuğu Kemer Karyesi de bir mahalle ha-
            rüntüsü çizmektedir. Sultan vakıflarının bir  line gelmiştir. Günümüzde yalnızca iki vakfa
            çoğuna göre küçük olarak nitelendirilebile- ait camiler ayakta kalmıştır ancak onlar da
            cekken, kurulduğu kasabada vakıf binala- orijinal görüntülerini kaybetmişlerdir. Bu
            rının yeni bir mahallenin oluşmasını sağla- durumun en önemli sebebi ise Yunan işgali
            dığı düşünülürse, ayrıca vazife tevcihlerinin  sırasında yaşanan yangınlar ve tahribattır.

            Ekler


                              Aydın Güzelcehisar Üveys Paşa Cami‘nin yerini gösteren kroki.


                               100
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107