Page 101 - Defterdar Dijital
P. 101

Defterdarlık


            Vakfın ihyasıyla kurulmuş olan bu mahal- babasına göre daha büyük bir malvarlığına
            lenin avarızları da vakfın gelirlerinden kar- sahip olması uygun bir düşünce olacaktır.
            şılanacaktır.  Cami, mektep, Darulhadis,
            su kuyuları için lazım olan her şey eksiksiz  İstanbul’da Üveys Paşa’ya atfedilen eserle-
            alınmalıdır. Hasır, kilim, yağ, kandil, şam- rin onunla bir alakası olmadığına dair ulaş-
            dan, sirâc, çömlek, odun, sıbyanlar için  tığımız veriler önemli bir yanlış anlamayı gi-
            gerekli olanlar vb. ihtiyaçlar mutlaka karşı- dermiştir. Hocapaşa semtine bu ismi veren
            lanmalıdır.               Defterdar Kara Üveys Paşa değil, muhte-
                                melen Fatih Sultan Mehmed’in hocası olan
            Vakfa ait tüm vazifeler nesilden nesile ola- Hoca Üveys Efendi(Paşa)’dır. Ancak defter-
            cak şekilde aktarılacaktır. Evladı yoksa hı- darlık binası ile Kara Üveys Paşa’nın yaptır-
            sım veya akrabasına geçecektir. Mütevelli- dığı zannedilen eserler aynı semtte olunca
            nin oğlu yoksa salihâ ve zekiye bir kızı varsa halk nezdinde eserlerin sahibinin defterdar
            ona da bu vazife geçecektir. Eğer tevliyet Üveys Paşa olduğu fikri yaygınlaşmıştır.
            için kimse kalmazsa, nesil kesilirse veya
            uygunsuz biri mevcut olursa o zaman hâ- Üveys Paşa’nın devlet içindeki etkili konu-
            kimin reyi geçerli olur ve Müslümanlardan  mu vesilesiyle devlet kademesine girme
            güvenilir birisi mütevelli tayin edilir. şansı yakalayan kardeşi Ramazan Paşa,
                                ağabeyinin verdiği destek sayesinde hızlıca
            Yılda 100 dirhem mahallin kadısına muha- yükselmiştir. İki kardeşin bir kaç yıl arayla
            sebe defteri kaydı karşılığı olarak verilecek- “Başdefterdar” olması Osmanlı tarihinde
            tir.                   pek görülen bir hadise değildir. Sonrasın-
                                da da Üveys Paşa’nın oğlu ve torununun
            SONUÇ:                  da önemli vazifeler aldığı düşünüldüğünde
                                dikkat çekici bir aile haline gelmektedirler.
            Osmanlı Devleti’nin klasik devrinin uzantısı
            şeklinde tarif edilebilecek bir zamanda gö- Ramazan Paşa ölmeden birkaç ay evvel te-
            rev yapan iki kardeş defterdarın şahsiyetle- sis ettiği vakfını müsadereden kurtarmak
            ri, vazifeleri ve kurdukları vakıflar üzerinden  istediği mallar yüzünden mi, ailesinde artık
            yapılan bu incelemede Osmanlı geleneğin- gelenek haline gelmiş olan vakıf yaptırma
            de var olan devlet adamlarının vakıf tesis  işlevini devam ettirmek istediğinden mi yok-
            etme uygulamasının örnekleri çalışılmıştır. sa tamamen hayri gayelerle mi kurmuştu?
                                Şüphesiz kesin bir neticeye ulaşmak müm-
            Üveys Paşa Vakfı’na ait vakfiyeye ulaşmak kün değildir. Ancak mallarını ölümünden
            mümkün olsaydı hem kardeş hem de iki kısa süre önce vakfetmesi, ailesinden bazı
            defterdar olan Üveys ve Ramazan Paşa üyelere “neslen bâde neslen” şartıyla vazi-
            vakıflarının mukayesesi bize aradaki fark- fe tevcihinde bulunması müsadere ile ilgili
            lılıklar ve benzerliklerle ilgili eşsiz veriler fikri akla getirmektedir. Ancak ailenin diğer
            sunabilirdi.               üyelerindeki bu geleneği ve vakfiyede yer
                                alan hayri şartların genel bütçedeki payını
            Üveys Paşa’nın ailesi, babasından başla- göz önünde bulundurduğumuzda hayri ga-
            mak üzere kendisi, kardeşi ve oğlu tara- yelerin olmadığını ya da geri planda kaldığı-
            fından Aydın’ın Güzelcehisar kasabasında  nı iddia etmek de haksızlık olacaktır.
            dört farklı vakıf kurmuşlardır. Tahminimiz-
            ce bunların arasında en büyük vakıf Üveys Vakfın vazife tevcihi için ayrılan günlük har-
            Paşa’ya ait olan olmalıdır. Çünkü Üveys cama miktarlarının maliyeti yıllık 106.585
            Paşa siyasi nüfüzu dolayısıyla devlet ida- dirhem etmektedir. Bu miktarın içine vakfın
            resinde oldukça etkili biridir ve bu çaptaki tamir masrafları ile yapılması istenen har-
            bir devlet adamının kardeşine, oğluna veya camaların tutarı dahil değildir.


                               99
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106