Page 100 - Defterdar Dijital
P. 100

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Darulhadis hücrelerinin dershane olarak d. Diğer Görevliler
            kullanılanı dışında kalan dokuz hücrenin
            her biri için, talebelerin tatil günleri ha- Vakfın tamir işlerini gerçekleştirmesi için
            riç olmak üzere, günlük üçer dirhem tayin  günlük 4 dirhem ücretle bir meremmetçi
                                        38
            edilmiştir. Hücrelerden birinin ücreti bev- tayin edilmiştir. Özellikle su yollarının ve
            vab için ayrılmıştır. Anlaşılacağı üzere, bev- çeşmelerin tamirine dikkat edilmesi isten-
            vab, binayı açıp, kapama, temizlik işlerini  miştir.
            görme gibi temel vazifelerinden başka ta- Vakfa ait iki tatlı su kuyusundan (biri bah-
            lebelere soğuk bal şerbeti yapma ve ikram  çenin güneyinde, diğeri Darulhadis’e bitişik
            etme işini de üstlenmiş görünmektedir.  şekilde tarif edilmiştir) susuzlara su dağıt-
            Çünkü yukarıda izah edildiği gibi hücreler- mak üzere iki saki (sucu) günlük iki dirhem
            den biri çeşmenin yer aldığı hücredir ki bu  ücretle vazifelendirilmiştir. Kuyulardan bi-
            kısım bevvaba tayin edilmiştir.
                                 rinden dağıtılan sevap vâkıfın annesine di-
            Darulhadis’te öğrenim gören talebe sayısı  ğeri ise kendisine gitsin diye dua edilmiştir.
            vakfiyede belirtilmemiştir. İmaret tahsi- Ayrıca su kuyusunun bulunduğu bahçenin
            satı yoktur ancak hücre başına ödenen üç  yakınında olan vakfa ait sebilhanede bir kişi
            dirhemlik ücretten yaklaşık kaç kişinin bu  su dağıtmakla günlük bir dirhem ücret kar-
            kurumda eğitim gördüğü tahmin edilebilir.  şılığında görevlendirilmiştir.
            İstanbul’da bulunan Atik Valide Darulha-
            dis’inde on iki talebe bulunmaktaydı ve her  c. Diğer Şartlar
            bir talebe için tayin edilen ücret iki dirhem-
            di. Ayrıca bu kurumda talebelere imaretten  Yaz aylarını kapsayan dört ay müddetince
            günde iki kez yemek dağıtımı yapılmaktay- her pazar günü sakilerden her birinin birer
            dı. İki kurumu kıyasladığımızda nispeten  yük kar almaları şart kılınmıştır. Her cuma
            daha küçük bir vakfın bünyesinde ve küçük  günü ise mütevelli bir denk kar alacaktır ve
            bir yerleşim yerinde bulunan Ramazan  bu günlerde halka soğuk su dağıtılacaktır.
            Paşa Darulhadisi’nin ancak Atik Valide Da- Dört ayın sonunda eğer havalar hala çok
            rulhadisi kadar talebe bulundurabileceği  sıcak olursa bu uygulama devam edecektir
            makul bir yaklaşım olacaktır. Bu düşünce- şeklinde şerh düşülmüştür.
            den yola çıkıldığında her hücrede birer ta-
            lebe olması ilk akla gelendir. Çünkü hücre  Ayrıca Ramazan aylarının cuma gecelerin-
            başı verilen üçer dirhem dışında, başka bir  de bir denk kar alıp iftardan sonra teravih
            ödenek yoktur ve yemek dağıtımı yapılma- çıkışında cami kapısında bu soğuk su da-
            maktadır. Öyleyse talebeler tüm ihtiyaçları- ğıtılacaktır.
            nı bu miktar ile karşılamak zorundadırlar.  Mevlid Kandili gecelerinde Türkçe Mevlid-i
            Ancak burada şöyle bir soru sorulmalıdır,  Şerif okunması şart kılınmış, mevlidhan ve
            eğer hücrede yalnızca bir öğrenci olacaksa  Kur’an okuyucular için senelik 1000 dirhem
            bu vakfiyede açıkça neden belirtilmemiştir?  tayin edilmiştir.
            Bu soru üzerinde biraz düşünüldüğünde
            hücredeki öğrenci sayısının birden fazla Vakıf için her yıl bir kurban vakfın gelirlerin-
            olma ihtimali akla yatkın görünmektedir. den kesilecektir.
            Muhtemelen bir hücrede iki öğrenci sayısı
            üzerinden toplamda on altı öğrenci Darul- Vâkıfın bina ettirdiği köprülerin tamiri vak-
            hadis’te eğitim görmekteydi. Tabii tüm bu  fın gelirlerinden karşılanacaktır. Bu köp-
            çıkarımlar varsayım olarak kalmaktadır.  rülerin biri Akçaşehir Kazası Kemer Kar-
            Bu konuda kesin bilgilere vakfa ait mufas- yesi’nde diğeri Eymir Karyesi yakınındadır.
            sal muhasebe kayıtlarının bulunması ve  Mütevelli bu ihtiyaç hâsıl olduğunda gere-
            değerlendirilmesi ile ulaşılacaktır.   ken masrafı yapacaktır.
                               98
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105