Page 10 - Defterdar Dijital
P. 10

İçindekiler
          Önsöz                                          4
          Takdim                                         9

          Osmanlı Devleti’nde Defterdarlık Müessesesinin Gelişimi ve İşleyişi          12
          Said Nohut

          Devlet Bürokrasi Düzeni ve Protokolü İçerisinde Defterdarlık Müessesesi        28
          Necati Gültepe

          Defterdarlık Kurumu Perspektifinden Osmanlı Devleti Mülki İdare Sistemi ve Yapılan Islahat Çalışmaları  54
          Serkan Ağar
          Sultan III. Murad Devrinde İki Defterdar Kardeş Vakıfları; Kara Üveys Paşa (Hocapaşa) İle Lala Ramazan Paşa  86
          Tijen Sabırlı
          Osmanlı İdarî-Mâlî Teşkilatında (XVII Ve XVIII. Yüzyıllar) Muhassıllık Kurumu ve Muhassıl Defterdarlar                104
          Tanju Demi̇r - Bülent Çelik̇
          İstanbul’daki Defterdar Camileri ve Mahalleleri                    146
          Süleyman Faruk Göncüoğlu
          Defterdarlar Tarafından İstanbul’da Teşekkül Ettirilmiş Medrese, Çeşme ve Sebil Yapıları  174
          Fatih Dalgalı
          Defterdar Sıbyan Mektepleri'ne Kısa Bir Bakış                     186
          Sevim Şentürk
          Başdefterdar Abdullah Nâilî Paşa ve Divan-ı Hümâyûn’a Ait Teşrifata Dair Eseri    194
          Tanju Demir
          Başdefterdar El-Hâc Mehmed Efendi Vakfiyesi                      212
          Doğan Yörük
          Edebiyata Gönül Ve Emek Veren Maliyeci- Muhasebeci- Müşavir Şair Ve Yazarlar     234
          Cazim Gürbüz
          Bir Defterdarın Nasihatleri: Sarı Mehmed Paşa’nın “Kitab-ı Güldeste”si        244
          Fatih Selek
          Defterdar Mezar Taşları Makalesi                           252
          Hayri Necdet İşli
          Defterdar Kapısı Binaları Üzerine Birkaç Not                     262
          Süleyman Faruk Göncüoğlu
          Osmanlı Defterdar ve Defterdarlık Kurumu Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi      284
          (Başdefterdarlar, Maliye Nazırları, Maliye Bakanları, İstanbul Defterdarları)
          Süleyman Faruk Göncüoğlu
          İstanbul Defterdarlık Arşivinden Türkçe - Osmanlıca ve Fransızca Belgeler       322
          Engin Yılmaz
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15